Miljö- och kvalitetspolicy

SVS Elservice AB är elinstallationsföretaget med beställaren i centrum. Det är vår målsättning att du som kund skall vara så nöjd med vårt arbete och bemötande att du känner att du kan rekommendera oss till dina vänner och bekanta.
Miljö- och kvalitetsarbete innebär för oss, att vi arbetar med ständiga förbättringar och försöker förebygga föroreningar och problem. Att följa aktuella miljöförfattningar och andra krav som ställs på oss anser vi vara en självklarhet.

Miljö

Vårt dagliga miljöarbete innebär att;

Kvalitet

Vårt dagliga kvalitetsarbete innebär att;

Miljö- och kvalitetsmål

Miljömål

M1. SVS Elservice AB skall miljöanpassa sina installationstjänster.

Handlingsplan M1;

Vi skall hålla rent och snyggt på arbetsplatsen samt minska mängden osorterat avfall.
Ansvarig: VD och montörer i uppdraget.
Leveranserna till arbetsplatsen skall samordnas så långt som det är möjligt
Ansvarig: VD och montörer i uppdraget.
Vi skall hålla oss ajour på materialutvecklingen och lägga särskilt fokus på energisnålt och miljöanpassat material.
Ansvarig: VD

Kvalitetsmål

K1. SVS Elservice AB skall hålla framtagna tidplaner

Handlingsplan K1;

Planering och uppföljning av uppdragen (uppföljning för att hitta flaskhalsar och förbättrings-områden).
Ansvarig; VD
K2SVS Elservice AB skall ha nöjda kunder

Handlingsplan K2;

Genom egen- och kvalitetskontroller skall vi hitta anmärkningar innan slutbesiktningen.
Ansvarig: Arbetsledare och montörer i uppdraget
Genomföra kunduppföljningar för att få synpunkter som gör att vi ständigt kan förbättra oss.
Ansvarig: VD

Beskrivning av vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete baseras på ISO 14001:2004 och vår största miljöpåverkan uppstår vid våra installationsuppdrag. Det innebär vi lägger störst vikt på miljöarbetet där. Att följa gällande miljölagar anser vi vara en självklarhet.

Material med låg miljöpåverkan

Vi följer materialutvecklingen för att byta när det finns något bättre ur miljösynpunkt, som fortfarande uppfyller våra kvalitetskrav.

Avfallshantering

Under uppdraget försöker vi alltid sortera allt avfall så långt som det är möjligt. Vi följer gällande författningskrav gällande avfallshantering och framför allt hanteringen av farligt avfall. För oss är det självklart att arbetsplatsen är ren och snygg både under och efter uppdraget.

Transporter

Vi försöker alltid att samordna leveranserna till byggarbetsplatsen, för att minska miljöpåverkan från dessa och för att hålla kostnaderna nere.
Vid inköp av egna tjänstebilar väljer vi bilar med så låga koldioxidutsläpp som möjligt.

Kontorets miljöarbete

Vid inköp av förbrukningsvaror och kontorsapparater prioriterar vi i första hand miljömärkta och energisnåla produkter.
Kontorsapparater stängs och belysning släcks efter dagens slut.
Avfallet som uppstår, sorteras och lämnas till återvinning/förbränning.

Beskrivning av vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete baseras på ISO9001:2008 och hjälper oss att ha fokus på beställarens önskemål med målsättningen att de skall vara nöjd med vårt arbete. Kvalitetsarbetet innebär följande;

Planering och installation

Tillsammans med kunden tar vi fram en tidplan. I planeringen ingår även planering av inköpen och avfallshanteringen. Om beställaren så önskar, tas även en miljö- och kvalitetsplan fram för uppdraget. Denna tas fram enligt 5.1 Miljö- och kvalitetsplan.
Innan installationsarbetet börjar tar vi kontakt med beställarens kontaktperson för att planera uppstarten och för att fånga upp hans/hennes önskemål och behov. Installationen följer sedan tidplaner. Eventuella problem noteras i dagboken för att sedan vita korrigerande åtgärder.

Kontroller

Egenkontroll och funktionskontroll utförs av montören under och efter installationen enligt framtagen tidplan. Dessa kontroller dokumenteras på 5.2 Egenkontroll och funktionsplan. Om brister upptäcks vidtas korrigerande åtgärder. Därefter utförs en ny kontroll för att säkerställa funktion och kvalitet på installationen.
Efter avslutat uppdrag erhåller beställaren dokumentation över installationen innehållande bl a ritningar, broschyrer över materialet, garantier samt genomförda egenkontroller, funktionskontroller och mätningar. Slutbesiktning görs tillsammans med beställaren.

Uppföljning av uppdraget

Vi har en kontinuerlig dialog med beställaren och kontaktpersonen under hela installationen för att fånga upp både positiva och negativa synpunkter. De sistnämnda tar vi till oss för att vidta korrigerande åtgärder.
Vissa uppdrag följs också upp när vi är klara med det för att hitta ev förbättringsområden till nästa uppdrag.

Vårt arbete med hälsa och säkerhet

Vi värnar om vår personals hälsa och arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för dem. När vi är underentreprenör följer vi huvudentreprenörens arbetsmiljöplan. Är vi huvudentreprenör tar vi fram en arbetsmiljöplan samt utser byggarbetsmiljösamordnare.

Nödlägesberedskap

Vid huvudentreprenad tar vi fram en brandskyddsplan och utser en brandskyddsansvarig. I de fall vi är underentreprenörer följer vi huvudentreprenörens brandskyddsplan.

 

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates